مرتضی

مرتضی

آذربایجان شرقی
تبریز
سن : 28
آقا
انگلیسی
متوسط

سطح زبان من BC1 هست
هدف: یادگیری زبان