سعید نادری

سعید نادری

کرمانشاه
---
سن : 40
آقا
انگلیسی
متوسط

تسلط کامل به زبان انگلیسی