آرش

آرش

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

نیاز به پارتنر اسپیکینگ برای تثبیت واژگان و اصطلاحات جدید