منصور صالحی

منصور صالحی

فارس - آباده

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم بهبود مهارت speaking,و سطحم pre intermediateهستش،و در هر ساعت از شبانه روز  آمادگی دارم برا مکالمه