خاطره پورصالحی

خاطره پورصالحی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

39 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من میخواهم زبان یاد بگیرم چون دانشجو ام و نیاز دارم به انگلیسی صحبت کنم