مسعود

مسعود

گیلان
رشت
سن : 36
آقا
آلمانی
متوسط

قصد مهاجرت دارم . تقریبا 1 سال فرصت دارم.