حامد رفیعی

حامد رفیعی

اصفهان
اصفهان
سن : 21
آقا
انگلیسی
متوسط

دانشجوی پزشکی
سطح زبان احتمالاً b2-c1