ستاره

ستاره

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

اطلاعات در حد دبیرستان و دانشگاه در نظر دارم با ی پارتنر زبان با دانش بیشتر داشته باشم