فرید اسماعیلی

فرید اسماعیلی

همدان - همدان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

۳۱ ساله هستم دکترای فیزیک برای اسپیکینگ پارتنر نیاز دارم