فرناز

فرناز

---
---
سن : 25
خانم
انگلیسی
متوسط

هدفم مهاجرت هست 
سطح زبانم  upper intermediate