سعید

سعید

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

در حال یادگیری زبان آلمانی واسه مهاجرت