کامران

کامران

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سطحم B2 هس ولی گرامر C1 هم بلدم.هدفم تقویت مکالمه و شنیدار هس.لطفا افراد مصمم و باانگیزه و باهدف پیام بدن.