یونس ملک زاده

یونس ملک زاده

بوشهر - جم

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

هدف: سطح زبان B2 آلمانی