مهرزاد

مهرزاد

خوزستان
اهواز
سن : 39
آقا
آلمانی
متوسط

پایان سطح B1
علاقه به صحبت در خصوص موضوعات روزمره و تقویت زبان محاوره