امیر

امیر

اردبیل
اردبیل
سن : 18
آقا
انگلیسی
متوسط

خوب شدن در زبان