امیر

امیر

اردبیل - اردبیل

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

18 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

خوب شدن در زبان