پدرام

پدرام

قزوین - قزوین

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

مهاجرت کاری - جستجوی کار - عصرها امکان مکالمه وجود دارد