هدی

هدی

تهران
تهران
سن : 35
خانم
انگلیسی
متوسط

سطح pre-intermediate
ساعات تمرین توافقی
هدف: تقویت مکالمه انگلیسی برای مصاحبه با کارفرما