پیام حیاتی

پیام حیاتی

خوزستان
اهواز
سن : 36
آقا
انگلیسی
متوسط

دنبال شخصی با انگیزه یادگیری جهت مکالمه های رومزه هستم و اگر تمایل داشت آیلتس.
سطح من ایلتس 6