سمیع کتابی

سمیع کتابی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم ارتقا سطح زبان انگلیسیه و محدودیتی برای مدت زمانی که برای یادگیری میذارم ندارم