هدی

هدی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح pre-intermediate

ساعات تمرین توافقی

هدف: تقویت مکالمه انگلیسی برای مصاحبه با کارفرما