امیر بخششی

امیر بخششی

یزد
یزد
سن : 33
آقا
انگلیسی
مبتدی

مهاجرت هدف اصلی ام می باشد