فاطیما ایرانی

فاطیما ایرانی

---
---
سن : 30
خانم
انگلیسی
متوسط

برای تقویت مکالمه و در سطح متوسط هستم