کورش امین

کورش امین

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

فرانسوی

سظح زبان مبتدی

ساعت یادگریری زبان از ساعت 19 به بعد