سامان

سامان

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال گروه نهایتا 4 نفره برای یادگیری زبان- من منبع مناسب هم دارم و میتونیم از روی منبع من جلو بریم