جلیل مقدم

جلیل مقدم

خوزستان
شادگان
سن : 28
آقا
عربی
متوسط

من آموزگار دوره  ابتدایی هستم. زبان مادریم عربیه. و تا حدودی به قواعد اشنایی دارم. ولی مکالمه عربیم خوبه