علی قاسمیان

علی قاسمیان

اردبیل - اردبیل

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

نیاز به پارنتر برای تقویت زبانم دارم

تا حدود زیادی در مکالمه مشکلی ندارم اما در هرحال به یک نفر برای گفتگو نیاز دارم