فرشاد

فرشاد

قزوین
قزوین
سن : 34
آقا
انگلیسی
متوسط

 سطح ۷.۵ طی دو ماه ،جهت آزمون IELTS