سجاد

سجاد

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

فقط دنبال یکیم پایه و پر اشتیاق برا تسلط به مکالمه