آرش محمدی

آرش محمدی

فارس
شیراز
سن : 28
آقا
انگلیسی
متوسط

پارتنر زبان با هدف بهبود اسپیکینگ و افزایش سرعت آن
سطح اینترمدیت هستم