اشکان بقایی

اشکان بقایی

تهران
تهران
سن : 30
آقا
آلمانی
متوسط

اول سطح ب 1 ، رفیق باشیم جدی بخونیم. برای کار میرم آلمان.