الهام

الهام

تهران
---
سن : 27
خانم
انگلیسی
متوسط

خودآموز زبان رو شروع کردم.
و میخوام مکالمه و گرامرم تقویت شه.