سعید ثابتی

سعید ثابتی

تهران
تهران
سن : 30
آقا
آلمانی
متوسط

پیشرفت در مکالمه. زبان آلمانی سطح a1.1
ساعت 19 بعد