سیمین مهتدی

سیمین مهتدی

گلستان
گرگان
سن : 30
خانم
انگلیسی
متوسط

قصدم از ثبت نام در این سایت فقط استفاده از مطالبیه که یاد میگیرم. سطحم اینترمدیت هست . میتونیم با هم در مورد مسائل روزانه و یا یه عنوان مشخص صحبت کنیم و یاد بگیریم