نسرین پاغنده استاد زبان انگلیسی

نسرین پاغنده

استاد زبان انگلیسی

مدیر آموزشگاه

14 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 0 تومان

مشاهده پروفایل
مرتضی وقاری استاد زبان انگلیسی

مرتضی وقاری

استاد زبان انگلیسی

10 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 150,000 تومان

مشاهده پروفایل
ندا رستمیان استاد زبان انگلیسی

ندا رستمیان

استاد زبان انگلیسی

12 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 120,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 50,000 تومان

مشاهده پروفایل
فرزاد سلیمی استاد زبان انگلیسی

فرزاد سلیمی

استاد زبان انگلیسی

9 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 100,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 60,000 تومان

مشاهده پروفایل
میثم نصرتی نیا استاد زبان انگلیسی

میثم نصرتی نیا

استاد زبان انگلیسی

6 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 60,000 تومان

مشاهده پروفایل
عبدالله شیری استاد زبان انگلیسی

عبدالله شیری

استاد زبان انگلیسی

14 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 150,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 60,000 تومان

مشاهده پروفایل
مصطفی بیگدلی استاد زبان انگلیسی

مصطفی بیگدلی

استاد زبان انگلیسی

8 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 100,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 60,000 تومان

مشاهده پروفایل