دانیال ترک زاد استاد زبان آلمانی

دانیال ترک زاد

استاد زبان آلمانی

4 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 80,000 تومان

هر جلسه گروهی 30,000 تومان

هر جلسه بحث آزاد 50,000 تومان

مشاهده پروفایل
فاطمه خدری استاد زبان آلمانی

فاطمه خدری

استاد زبان آلمانی

2 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 100,000 تومان

هر جلسه گروهی 50,000 تومان

مشاهده پروفایل
سارا چمنی حاجی بکی استاد زبان آلمانی

سارا چمنی حاجی بکی

استاد زبان آلمانی

2 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 110,000 تومان

هر جلسه گروهی 45,000 تومان

هر جلسه بحث آزاد 70,000 تومان

مشاهده پروفایل
زهرا خدری استاد زبان آلمانی

زهرا خدری

استاد زبان آلمانی

2 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 120,000 تومان

مشاهده پروفایل