فاطمه خدری استاد زبان آلمانی

فاطمه خدری

استاد زبان آلمانی

2 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 120,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 50,000 تومان

مشاهده پروفایل
دانیال ترک زاد استاد زبان آلمانی

دانیال ترک زاد

استاد زبان آلمانی

4 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 80,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 40,000 تومان

مشاهده پروفایل
سارا چمنی حاجی بکی استاد زبان آلمانی

سارا چمنی حاجی بکی

استاد زبان آلمانی

2 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 110,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 45,000 تومان

مشاهده پروفایل