روزبه سهرابیان مهریزدی استاد زبان ایتالیایی

روزبه سهرابیان مهریزدی

استاد زبان ایتالیایی

5 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 130,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 50,000 تومان

مشاهده پروفایل
گلریز رهنما استاد زبان ایتالیایی

گلریز رهنما

استاد زبان ایتالیایی

3 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 100,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 50,000 تومان

مشاهده پروفایل
سحر موسوی استاد زبان ایتالیایی

سحر موسوی

استاد زبان ایتالیایی

4 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 130,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 50,000 تومان

مشاهده پروفایل