مرتضی طبیبی استاد زبان اسپانیایی

مرتضی طبیبی

استاد زبان اسپانیایی

13 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 120,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 40,000 تومان

مشاهده پروفایل