رومینا گودرزی استاد زبان چینی

رومینا گودرزی

استاد زبان چینی

3 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 50,000 تومان

هر جلسه گروهی 35,000 تومان

مشاهده پروفایل
مجید مضطرزاده استاد زبان چینی

مجید مضطرزاده

استاد زبان چینی

3 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 50,000 تومان

هر جلسه گروهی 30,000 تومان

مشاهده پروفایل