سعید زراعت کار استاد زبان روسی

سعید زراعت کار

استاد زبان روسی

18 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 100,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 50,000 تومان

مشاهده پروفایل
شقایق تکللو استاد زبان روسی

شقایق تکللو

استاد زبان روسی

2 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 130,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 50,000 تومان

مشاهده پروفایل