گرامر ضمیمه های سوالی ( tag Questions ) در زبان انگلیسی

ضمیمه های سوالی ( tag Questions ) در زبان انگلیسی : گاهي اوقات در فارسي براي تأكيد حرف خود يا خواستن نظر شنونده در آخر جملات ( مگه نه - مگه ايـن طـور نيست - و هان ) به كار مي بريم كه براي ترجمه آنها به يكي از دو روش زير عمل مي گردد
1. اگر جمله ما مثبت باشد بايد فعل كمكي و not را به صورت سؤالي منفي مخفف شده در آخر جمله قرار بدهيم به طور مثال :
بايد از مقررات پيروي كنيم مگه نه؟ يا نبايد پيروی کنيم؟
?We must obey the regulations , mustn’t we 
ميتونه بهمون اعتماد كنه مگه نه؟ يا ميتونه بهمون اعتماد کنه ، نميتونه؟
? He can trust us , can’t he
آن چرا كه تو گفتي من باور كردم مگه نه؟ يا آن چرا که تو گفتي من باور کردم ، نکردم؟
? I believed what you said , didn’t I

2 . در صورتي كه جمله منفي باشد بايد فعل كمكي و فاعل را به صورت سؤالي مثبت در انتهاي جمله به كار ببريم مثلاً :
او از سگ نمي ترسد – مگه نه؟
? She isn’t afraid of the dog, is she 
آنها به او اتهام دزدي نزدند – مگه نه؟
? They didn’t accuse him of stealing, did they 
تو كه دوست نداري بهت بگويند خنگ ، مگه نه؟
? You don’t like to be called stupid, do you 
پول خوشبختي نمي آورد مگه نه؟ 
? Money doesn’t bring luck, does it
شاگردان بيشتر مايلند بمونند مگه نه؟ 
? The students are willing to stay more, aren’t they
علي رضا بيرون منتظر است مگه نه؟ 
? Ali reza is waiting outside, isn’t he
آن كتاب متعلق به تو نيست مگه نه؟ 
? That book doesn’t belong to you, does it 
تبصره 1 : چون am not  مخفف ندارد در زمينه هاي سؤالي از aren’t I يا از  am I not استفاده مي شـود مثال:

من نسبت به تو وفادارم مگه نه؟ 
? I am faithful to you,aren’t I
? I am faitful to you, am I not
من نسبت به بچه ها مهربانم مگه نه؟
? I am kind to the children, aren’t I
تبصره 2 : در ضميمه هاي سؤالي به جاي اسم از ضماير فاعلي استفاده مي شود و در صورتي كه جمله اي بـا there شروع شود از خود آن استفاده مي كنيم برای مثال:
امروز كلاس نيست مگه نه .
? There is no class today, is there
تبصره 3 : هر گاه در جمله كلمات منفي مانند كلمات  Hardly / Never / Barely / No / Seldom/ None/ Rarely/ Little / Scarcely / Few داشته باشيم ضميمه سؤالي آن مثبت خواهد بود. برای مثال:
ليلا هيچ وقت دروغ نمي گويد. مگه نه؟
? Leyla never tells lise, dose she
تبصره 4 : جملاتي كه با let's شروع مي شوند ( حالت پيشنهادي دارند) ضـميمه سـؤالي شـان Shall we خواهد بود مانند :
بيا بريم و همه چي رو بهش بگيم مياي؟
? Let’s go to tell him every thing , shall we 
? Let’s study together, shall we
تبصره 5 : tag جملات امري چه مثبت چه منفي يكي از عبارات زير خواهد بود :
Will you- would you- can you- could you
? Do me a favor, will you
? Come and see us, will you
? Don’t be so stingy, will you

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...