لیست مطالب


اصطلاحات مربوط به زمان

اصطلاحات مربوط به زمان

در این پست از مطالب آموزشگاه آنلاین زبان قصد داریم در مورد ا...

نسرین پاغنده
انگلیسی
بیان تناقض در حالت رسمی

بیان تناقض در حالت رسمی

در این پست از مطالب آموزشگاه آنلاین زبان قصد داریم در مورد ب...

نسرین پاغنده
انگلیسی
معنا و کاربرد somewhat & somehow

معنا و کاربرد somewhat & somehow

در این پست از مطالب آموزشگاه آنلاین زبان قصد داریم در مورد م...

نسرین پاغنده
انگلیسی
حروف اضافه مکان 

حروف اضافه مکان 

در این مطلب قصد داریم در مورد حروف اضافه مکان  و تفاوت...

نسرین پاغنده
انگلیسی
نکته مهم درباره حرف اضافه at

نکته مهم درباره حرف اضافه at

در این پست از مطالب آموزشگاه آنلاین زبان قصد داریم در مورد چ...

نسرین پاغنده
انگلیسی
صفات تفضیلی و عالی در آلمانی

صفات تفضیلی و عالی در آلمانی

صفات تفصیلی و عالی که به آنها صفات قیاسی نیز گفته می شود برا...

نسرین پاغنده
انگلیسی
نگاهی دقیق به زمان Konjunktiv 2

نگاهی دقیق به زمان Konjunktiv 2

در این مطلب قصد داریم نگاهی دقیق به زمان Konjunktiv 2 بینداز...

نسرین پاغنده
انگلیسی
کنیونکتیو دو زمان گذشته در زبان آلمانی

کنیونکتیو دو زمان گذشته در زبان آلمانی

در این پست قصد داریم یک گرامر زبان آلمانی را تحت عنوان کنیون...

نسرین پاغنده
انگلیسی
نگاه به آینده از گذشته

نگاه به آینده از گذشته

راه های مختلفی وجود دارد که درباره یک اتفاقی که در گذشته درب...

نسرین پاغنده
انگلیسی
کلاس آموزش آنلاین زبان برای کودکان

کلاس آموزش آنلاین زبان برای کودکان

بسیاری از کودکان در سنین پایین از ابزارهای آموزشی آنلاین به...

نسرین پاغنده
انگلیسی
زمان آینده با ساختار will

زمان آینده با ساختار will

در این پست میخواهیم درباره زمان آینده با ساختار will صحبت کن...

نسرین پاغنده
انگلیسی
حال استمراری 

حال استمراری 

در این مطلب قصد داریم در مورد حال استمراری  صحبت کنیم ک...

نسرین پاغنده
انگلیسی