گرامر ضماير نيمه مجهول در زبان انگلیسی

گرامر ضماير نيمه مجهول در زبان انگلیسی

در این مطلب قصد داریم گرامر ضماير نيمه مجهول در زبان انگلیسی را با هم بررسی کنیم ، شما با مطالعه این پست های متوالی در بخش مطالب سایت میتوانید به صورت رایگان و خودآموز سطح زبان خود را بالا برده و با آمادگی بیشتری برای آموزش آنلاین زبان انگلیسی در آموزشگاه آنلاین زبان ما حاضر شوید پس ما با همراه شوید ...

يك نفر – يك كسي :
 Somebody / Someone 

یه چیزی :  something

يك مكاني – يك جايي :
somewhere 

اگر به جاي some از every يا any استفاده كنيم خواهيم داشت : 

همه – همه كس :
 everybody/everyone

همه چیز : everything

همه جا : everywhere

اگر no را به جاي some به كار ببريم اين ضماير منفي خواهند شد .

هیچ کس : no body / no one  

هیچ چیز : no thing ) nothing ) 

هیچ جایی : no where 

كليه ضماير گفته شده همانند سوم شخص مفرد عمل مي كنند

somebody / everybody / nobody / anybody → works

اگر به اين ضماير گفته شده حالت ملكي تعلق بگيرد بعد از آنها s ’خواهيم داشت و در صورتي كه با else همراه
باشد s ’را بعد از آن خواهيم آورد .

 Somebody 

every body + ’s + اسم

nobody + else’s + اسم

anybody

هر گاه تركيبات some فاعل جمله باشند فقط و فقط با no منفي مي گردند اما اگر فاعل نبودند دو منفي خواهنـد
داشت يكي با no جمله مثبت و ديگري با any جمله منفي مي آيد .

يك نفر او را مي شناسد .

Somebody knows him

هيچ كس او را نمي شناسد.

Nobody knows him
 

او کسی را مي شناسد 

He  knows somebody 

او هيچ كس را نمي شناسد .

He  knows nobody

او هيچ كس را نمي شناسد .

He doesn't  know anybody

آيا كسي تصميم دارد چيزي بگويد .

? Is anybody going to say anything

ديروز كسي چيزي به من نگفت .

Nobody told me anything yesterday

مي خواهم همه اين موضوع را بفهمند .

I want everybody to understand this matter

برادر يك كس ديگه اي يك چيز ديگه اي مي گفت .

Somebody’s brother said something else

Some bodyelse’s brother said some thing else

ما تصميم داريم از يك جاي ديگه ديدن كنيم . 

We are going to visit somewhere else

اگر بخواهيم تركيبات some را جمع ببنديم خواهيم داشت  

یک كسانی یا افرادی : some people

یک چيزهايي : somethings    

یک جاهايي  : some places

نکته:
کلمه ی else در حالت جمع به other تبديل مي گردد. بنابراين خواهيم داشت :

Someone else >>> some other people

something else >>> some other things 

some where else >>>some other places 

some place else 

اگر ضماير نيمه معين در حالت مفرد مورد سؤال قرار گيرند خواهيم داشت :

ديگه کی؟ 
? somebody else / some oneelse >>> who else

ديگه چی؟
? something else >>> what else

ديگه کجا؟ 

? somewhere else/ some place else >>> where else

چه كسان ديگه اي را مي خواهي براي شام دعوت كني؟

? What other people are you going to invite for dinner

ماشين چه كس ديگه اي بيرون است؟ 

? Who else’s car is outside 

چه چيزهاي ديگه اي او مي داند؟

? What other things does he know

ديگه كي دوست داشت همراه تو به اينجا بيايد؟

? Who else liked to come here with you 

برادر چه كس ديگه اي اين موضوع رو مي دونه؟

? Who else’s brother knows this matter

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
1,312