گرامر ضماير نيمه مجهول در زبان انگلیسی

در این مطلب قصد داریم گرامر ضماير نيمه مجهول در زبان انگلیسی را با هم بررسی کنیم ، شما با مطالعه این پست های متوالی در بخش مطالب سایت میتوانید به صورت رایگان و خودآموز سطح زبان خود را بالا برده و با آمادگی بیشتری برای آموزش آنلاین زبان انگلیسی در آموزشگاه آنلاین زبان ما حاضر شوید پس ما با همراه شوید ...
يك نفر – يك كسي :  Somebody / Someone 
یه چیزی :  something
يك مكاني – يك جايي : somewhere 
اگر به جاي some از every يا any استفاده كنيم خواهيم داشت : 
همه – همه كس : everybody/everyone
همه چیز : everything
همه جا : everywhere
اگر no را به جاي some به كار ببريم اين ضماير منفي خواهند شد .
هیچ کس : no body / no one  
هیچ چیز : no thing ) nothing ) 
هیچ جایی : no where 
كليه ضماير گفته شده همانند سوم شخص مفرد عمل مي كنند
somebody / everybody / nobody / anybody → works
اگر به اين ضماير گفته شده حالت ملكي تعلق بگيرد بعد از آنها s ’خواهيم داشت و در صورتي كه با else همراه باشد s ’را بعد از آن خواهيم آورد .
 Somebody 
every body + ’s + اسم
nobody + else’s + اسم
anybody
هر گاه تركيبات some فاعل جمله باشند فقط و فقط با no منفي مي گردند اما اگر فاعل نبودند دو منفي خواهنـد داشت يكي با no جمله مثبت و ديگري با any جمله منفي مي آيد .
يك نفر او را مي شناسد .
Somebody knows him
هيچ كس او را نمي شناسد.
Nobody knows him  
او کسی را مي شناسد 
He  knows somebody 
او هيچ كس را نمي شناسد .
He  knows nobody
او هيچ كس را نمي شناسد .
He doesn't  know anybody
آيا كسي تصميم دارد چيزي بگويد .
? Is anybody going to say anything
ديروز كسي چيزي به من نگفت .
Nobody told me anything yesterday
مي خواهم همه اين موضوع را بفهمند .
I want everybody to understand this matter
برادر يك كس ديگه اي يك چيز ديگه اي مي گفت .
Somebody’s brother said something else
Some bodyelse’s brother said some thing else
ما تصميم داريم از يك جاي ديگه ديدن كنيم . 
We are going to visit somewhere else
اگر بخواهيم تركيبات some را جمع ببنديم خواهيم داشت  
یک كسانی یا افرادی : some people
یک چيزهايي : somethings    
یک جاهايي  : some places
نکته: کلمه ی else در حالت جمع به other تبديل مي گردد. بنابراين خواهيم داشت :
Someone else >>> some other people
something else >>> some other things 
some where else >>>some other places 
some place else 
اگر ضماير نيمه معين در حالت مفرد مورد سؤال قرار گيرند خواهيم داشت :
ديگه کی؟ 
? somebody else / some oneelse >>> who else

ديگه چی؟
? something else >>> what else

ديگه کجا؟ 
? somewhere else/ some place else >>> where else
چه كسان ديگه اي را مي خواهي براي شام دعوت كني؟
? What other people are you going to invite for dinner
ماشين چه كس ديگه اي بيرون است؟ 
? Who else’s car is outside 
چه چيزهاي ديگه اي او مي داند؟
? What other things does he know
ديگه كي دوست داشت همراه تو به اينجا بيايد؟
? Who else liked to come here with you 
برادر چه كس ديگه اي اين موضوع رو مي دونه؟
? Who else’s brother knows this matter

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...