گرامر ضماير موصولی ( Relative Pronouns ) در زبان انگلیسی

گرامر ضماير موصولی ( Relative Pronouns ) در زبان انگلیسی

این را میدانیم که صفت ميتواند قبل از اسم به صورت كلمه بكار رود، و اگر بعد از اسم بكار رود بايد بعـد از فعلهـای Link يا ربط قرار گيرد. صفت ميتواند بعد از اسم، شكل جمله داشته باشد كه چون چنان جمله اي حالـت وصـفي دارد به آن جمله وصفی می گويند علامت جمله وصفي اينست كه با «كه» موصولي شروع مي شود :
جمله وصفي + (كه) موصولي + اسم  ؛
پس «كه» موصولي جمله وصفي را به اسم قبل از خودش وصل مي كند؛ به همين علت موصولي نام دارد. خاصـيت ديگر «كه» موصولی اينست كه از تكرار اسم قبل از خودش در جمله وصفی به هر نحو ممكن جلوگيری مـي كنـد. 

1 . «كه» موصولی اگر از تكرار اسم مشخص در فاعل جمله وصفی جلوگيری كند who ترجمه مي شود .

The man

The man works here

The man who works here

 2 . «كه» موصولی اگر از تكرار اسم مشخص در مفعول جمله وصفی جلوگيری كند whom ترجمه مي شود .

The man

I know the man

The man whom I know

3 . «كه» موصولي اگر از تكرار اسم غيرمشخص در فاعل جمله وصفي جلوگيري كند which ترجمه مي شود .

The bus 

The bus stops here everyday

The bus which stops here everyday

4 . «كه» موصولی اگر از تكرار اسم غيرمشخص در مفعول جمله وصفی جلوگيری كند which ترجمه مي شود .

The book

I study the book

The book which I study

5 . «كه» موصولی اگر از تكرار اسم مكان در جمله وصفی جلوگيری كند به where ترجمه می شود .

The house

They live in it

The house where they live

نکته : بايد دانست كه وقتيكه از where استفاده مي شود نياز به حرف اضافه مكان نيست.

6 . «كه» موصولی اگر از تكرار اسم زمان در جمله وصفی جلوگيری كند به when ترجمه می شود .

The year

I was born in the year

The year when I was born

7 . «كه» موصولی اگر از تكرار صفت ملكی در جمله جلوگيری كند ترجمه آن whose  است

The man

His wife works with me

The man whose wife works with me

The dog whose name was top 

البته اگر قبل whose اسم غيرمشخص وجود داشته باشد ميتوان بجـای whose از which of اسـتفاده كـرد
بدين ترتيب كه اسم بعد از whose را به قبل از whose منتقل می كنيم و بجای whose از which of اسـتفاده
مي كنيم .

The room whose door

The room the door of which

8 . اگر در جمله وصفی عدد قبل از صفت ملكی وجود داشته باشد آن عدد به قبل از whose  منتقل می شود

9 . در صورتی كه قبل از which عبارت  The thing وجود داشته باشد بجـای تركيـب The  thingاز which استفاده میکنیم. 

The thing which you need is fresh air

What you need is fresh air

10 . «كه» موصولی اگر از تكرار اسم دليل و علت در جمله وصفی جلوگيری كند به why ترجمه مي شود .

The reason

I study English for that reason

The reason why I study English is that I want to go abroad

تذکر مهم : بايد دانست كه وقتی جمله هايی كه در آنها
" the  reasons why" 
بکار رفته ادامه پيدا می كنـد از كلمه ربط That استفاده مي شود نه because. 

1. موارد جايگزينی ضماير موصولی
از بين «كه » هاي موصولی ، 3 مورد who ، whom و which (فاعلی و مفعولی ) قابـل جـايگزين شـدن بـا that
هستند بدين صورت :

The man who works here is my uncle

The man whom you saw yesterday wants you

The house which is on the corner is mine

The house which you bought is too expensive

2. موارد حذف «كه» های موصولی
از بين ضماير موصولی حتی ميتوان whom و which ( مفعولی ) را حذف كرد
بدين صورت :

The man which you saw yesterday wants you

The house which you bought is too expensive

3. جملات وصفی ضروری و غيرضروری ،
جمله های وصفی انگليسی به دو دسته تقسيم می شوند .

1 . جمله های وصفی ضروری (necessary) كه به آنها (defining) هم می گويند،
جمله هايی هستند كه وجودشان ضروری است تا اسم در جمله تعريف شود. مثلاً در جمله ای
مثل :
a writer is a person

که شنونده و خواننده منتظر است چيزی راجع به Person بفهمد زيرا مفهوم اين جمله كامل نيست هر جمله وصـفی
كه در اين حالت بكار رود ضروری به حساب مي آيد.

مثلاً :
a writer is a person who writes novel.

2 . جملات وصفي غير ضروری (unnecessary) كه به آنها  (none defining) میگويند
جملاتی هستند كه وجودشان صددرصد ضروری نيست بلكه فقط برای دادن اطلاعات اضافی در مـورد اسـم بكـار
می رود مثلاً در جمله اي مثل :

Hafez is a great poet

چون مفهوم جمله كامل است هر وصفی كه در مورد اسم حـافظ بيـان شـود صددرصـد ضـروری نيسـت.

Hafez who lives in Shiraz, is a great poet

علامت جملات وصفی (unnecessary) اين است كه قبل از كاما (،) به كار می رونـد و اسـم قبلشـان از اسـامی
خاص است .
 نكته مهم: موارد جـايگزينی و حـذف در جملـه هـای
none defining 
بكـار نمـی رونـد ولـی در جملـه  های defining صورت می گيرد .

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
1,178