گرامر Would rather در زبان انگلیسی

گرامر Would rather در زبان انگلیسی

میدانیم که فعل اصلي ترجیح دادن فعل prefer است. معادل این فعل در انگلیسی، فعل would rather است که یک فعل كمكي است و در نتيجه كاربردهاي متفاوتي با prefer دارد بدين شرح :

1 . بعد از Prefer مصدر با to و اما بعد ازwould rather  مصدر بدون to است .

I prefer to stay there

I would rather stay there

2 . اگر فاعل كاري را به كار ديگري ترجيح دهد با Prefer و would rather به صورتهاي زير بيان مي كنيم .

I prefer to go rather than to stay

I would rather go than stay

نکته : در اين حالت (2) اگر اسمي به اسم ديگري ترجيح داده شود طبيعتـاً بـا would rather  ممكـن نيسـت بلكـه بـاید از prefer استفاده شود. 

I prefer walking to staying

I prefer apple to banana

3 . اگر فاعلي ترجيح كاري را در گذشته نشان دهد با Prefer و would rather به صـورت هـاي زيـر بيـان مـيشود .

I Prefered to go
 

I would rather have gone

4 . اگر فاعلي كاري را براي كس ديگري ترجيح دهد با Prefer و  would rather به صورتهاي زير بيان مي كند .

I prefer him to go

I would rather him went

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
924