گرامر Would rather در زبان انگلیسی

میدانیم که فعل اصلي ترجیح دادن فعل prefer است. معادل این فعل در انگلیسی، فعل would rather است که یک فعل كمكي است و در نتيجه كاربردهاي متفاوتي با prefer دارد بدين شرح :

1 . بعد از Prefer مصدر با to و اما بعد ازwould rather  مصدر بدون to است .
I prefer to stay there
I would rather stay there
2 . اگر فاعل كاري را به كار ديگري ترجيح دهد با Prefer و would rather به صورتهاي زير بيان مي كنيم .
I prefer to go rather than to stay
I would rather go than stay
نکته : در اين حالت (2) اگر اسمي به اسم ديگري ترجيح داده شود طبيعتـاً بـا would rather  ممكـن نيسـت بلكـه بـاید از prefer استفاده شود. 
I prefer walking to staying
I prefer apple to banana
3 . اگر فاعلي ترجيح كاري را در گذشته نشان دهد با Prefer و would rather به صـورت هـاي زيـر بيـان مـيشود .
I Prefered to go 
I would rather have gone
4 . اگر فاعلي كاري را براي كس ديگري ترجيح دهد با Prefer و  would rather به صورتهاي زير بيان مي كند .
I prefer him to go
I would rather him went

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...