گرامر افعال مُدال در حالت مجهول

گرامر افعال مُدال در حالت مجهول

افعال مُدال در حالت مجهول ( Passive form of Modals ) : شکل مجهول بیانگر این قضیه است که بر روی چیزی یا کسی کاری ، عملی یا اثری صورت گرفته است. فعل مدال به ‌خودی خود هیچ معنایی ندارد و برای توصیف فعل ، تغییر دادن فعل و دادن جزییات بیشتر درباره عمل انجام شده استفاده می‌شود. میتوان از حالت مجهول نیز برای افعال مدال استفاده کرد. 

شکل حال ساختار مجهول برای افعال مدال به شکل زیر است :

شکل مثبت : فاعل + فعل مدال + فعل be + قسمت سوم فعل +....

شکل منفی :  فاعل + فعل مدال + not + فعل be + قسمت سوم فعل + …

شکل سوالی: فعل مدال + فاعل + فعل be + قسمت سوم فعل + …. ؟

شکل گذشته ساختار مجهول به شکل زیر می‌باشد :

شکل مثبت : فاعل + فعل مدال + have been + قسمت سوم فعل + ...

شکل منفی : فاعل + فعل مدال + have been + not  + قسمت سوم فعل + ….

شکل سوالی : فعل مدال + فاعل + have been + قسمت سوم فعل + …. ؟

شکل آینده ساختار مجهول به شکل زیر می‌باشد :

شکل مثبت : فاعل + فعل مدال + فعل be + قسمت سوم فعل یا being + قسمت سوم فعل + …

شکل منفی : فاعل + فعل مدال + not + فعل be + قسمت سوم فعل یا being + قسمت سوم فعل + …

شکل سوالی : فعل مدال + فاعل + فعل be + قسمت سوم فعل یا being + قسمت سوم فعل

چند مثال :

Your accessories may be stolen by thieves

لوازمت احتمال داره توسط دزد ، دزدیده بشه.

Your accessories may not be stolen by thieves

لوازمت احتمال نداره توسط دزد ، دزدیده بشه.

? May your accessories be stolen by thieves

آیا احتمال داره لوازمت توسط دزد ، دزدیده بشه؟

A nice garden could have been obtained by maintenance

یک باغ زیبا ممکنه بخاطر مراقبت خوب بدست آمده باشه.

A nice garden couldn’t have been obtained by maintenance

یک باغ زیبا غیرممکنه بخاطر مراقبت خوب بدست آمده باشه.

? Could a nice garden be obtained by maintenance

آیا ممکنه یک باغ زیبا بخاطر مراقبت خوب بدست آمده باشه؟

He will be given a short-sighted glasses by the doctor

به او توسط دکتر ، یک عینک مخصوص نزدیک بینی داده خواهد شد.

He won’t be given a short-sighted glasses by the doctor

به او توسط دکتر ، یک عینک مخصوص نزدیک بینی داده نخواهد شد.

? Will he be given a short-sighted glasses by the doctor

آیا به او توسط دکتر ، یک عینک مخصوص نزدیک بینی داده خواهد شد ؟

ما میتوانیم همچنین از افعال can , could , may , might , must , shall , should , will , would نیز در ساختارهای مجهول استفاده کنیم.
ساختارها می‌توانند در شکل های زمان حال ، گذشته و آینده هم استفاده شوند.
برای مثال:

“The lost jewels could be found by the police”

جواهرات گم شده ، ممکن است توسط پلیس پیدا شده باشند. 

ما از ساختار گذشته زمانی  استفاده میکنیم که بخواهیم از امکان پیدا شدن جواهرات توسط پلیس اطلاع دهیم. تمرکز بر روی پیدا کننده جواهرات یعنی پلیس می‌باشد.

“The lost jewels could be found”

جواهرات گم شده ممکن است پیدا شده باشند. 

ما از ساختار گذشته زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم از امکان پیدا شدن جواهرات اطلاع دهیم. تمرکز بر روی شی گم شده یعنی جواهرات است.

“The police could find the lost jewels” 

پلیس می‌توانست جواهرات گم شده را پیدا کند.

در ساختار معلوم ، تمرکز اصلی بر روی کننده کار یا فاعل بوده ، و فعل مدالی که قبل از فعل اصلی می آید ، نشان‌دهنده انجام کار توسط فاعل است.

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
34,045