گرامر حرف ربط شرط whether

گرامر حرف ربط شرط whether

در این پست میخواهیم در مورد گرامر حرف ربط شرط whether صحبت کنیم که این حرف ربط شرط دارای دو کاربرد است که در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت

کاربرد اول whether
به معنی ( چه. ... چه یا خواه. ... خواه ) است که
 چه حالت اول اتفاق بیافتد و چه حالت دوم در هر صورت نتیجه یکی است. 

Whether you come ot not, I will go to Mashhad tonight

چه تو بیایی چه نیایی من امشب مسافر مشهد هستم.

کاربرد دوم Whether
به معنی ( که آیا....یا.... ) است. و نوعی پرسش است
که معمولا جمله اول یا قبل نقطه چین ناقص است.

She doesn't know whether Ali is rich or poor

او نمی داند که آیا علی پولدار است یا فقیر

چند نکته مهم :

1 . اگر در صورت سوال کلمه or  دیدیم هشتاد درصد جواب حرف ربط ( whether ) است و برای قطعیت جمله رو ترجمه میکنیم و همچنین دو طرف ( whether ) باید متفاوت و متضاد باشد.
2 . اگر در صورت سوال ( or not ) دیدیم صددرصد جواب تست ( whether ) است. 

3 . اگر در صورت سوال ( or,  or not ) نبود به این معنی نیست که هیچ وقت جواب تست ( whether ) نیست.
چون بعضی مواقع ( or not ) در جمله حذف میشود ولی معنی آن در پایان جمله مستتر و پنهان است.

مثال :

You have to do you homework whether you like it or not

باید تکالیفت را انجام بدهی، چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی.

I asked whether he had a driving license

من پرسیدم که آیا او گواهی نامه رانندگی دارد. ( یا نه )

یا نه ، در جمله پنهان است. یعنی میتوانیم در آخر صورت سوال ( or not) اضافه کنیم.

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
2,179