افعال سببی در زبان انگلیسی

افعال سببی در زبان انگلیسی

از افعال سببی زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم دربارت عملی صحبت کنیم که شخص دیگری برایمان انجام داده ، باعثش شده و یا شخص دیگر را مجبور به انجام آن کرده ایم

دو جمله زیر را مقایسه کنید:

I cleaned my house

خانه ام را تمیز کردم

I had my house cleaned

دادم خانه ام را تمیز کردند

همان طور که مشاهده میکنید در مثال اول خودمان عمل مورد نظر یعنی تمیز کردن خانه را انجام داده ایم اما در مثال دوم از فعل مسببی have استفاده کردیم تا بگوییم شخص دیگری خانه را تمیز کرد.

افعال سببی پرکاربرد چهار مورد زیر می‌باشند :

1. Have 

2. Get 

3. Make 

4. Let

ترکیب های پرکاربرد افعال مسببی

1. مسببی have/ get + قسمت سوم فعل + مفعول

کاربرد : برای آن که نشان دهیم کس دیگری ترتیب انجام کاری را برای ما داده است. 

نکته: میتوان برای تغییر زمان ، از گذشته ، حال و یا آینده افعال have و یا get استفاده کرد.

I had / got my car washed 

دادم ماشینم را شستند.

I will have / get my car washed

خواهم داد ماشینم را بشویند.

تفاوت دو فعل سببی بالا فقط در این است که get اندکی رسمی تر است.

2. مسببی have + فعل ساده + شخص

کاربرد : زمانی استفاده می‌شود که کسی را مجبور به انجام کاری کرده ایم ، از آنها خواسته ایم کاری را برایمان انجام دهند و یا باعث شده ایم کاری را برایمان انجام دهند.

I had my son clean his room 

پسرم را مجبور کردم تا اتاقش را تمیز کنم

I will have the mechanic repair my car 

ماشینم را خواهم داد به مکانیک تا تعمیرش کند

3. مسببی get + شخص + to + فعل ساده

کاربرد : از لحاظ معانی مانند نمونه بالا بودن اما اندکی رسمی تر و کم کاربرد تر است.

I got him to polish my shoes

به او دادم کفشم را برق بیندازد

I will get him to polish my shoes

به او خواهم داد تا کفشم را برق بیندازد

4. مسببی make + فعل ساده + شخص 
کاربرد : هنگامی استفاده می‌شود که کسی را مجبور به انجام کاری کرده ایم.

I made her wash the dishes 

مجبورش کردم‌ ظرف ها را بشوید

I make my daughter clean the house

دخترم را مجبور میکنم تا خانه را تمیز کند

5. مسببی let + فعل ساده + شخص

کاربرد : برای اجازه دادن به کسی برای انجام کاری به کار می‌رود.

نکته مهم : فعل let بی قاعده بوده و گذشته آن نیز let می‌باشد.

I let him paint my house 

معنی جمله بالا با توجه به موقعیت استفاده هم میتواند به زمان حال برگردد و هم زمان گذشته می‌باشد و معنی به دو صورت میتواند استنباط شود:

1. اجازه میدهم خانه ام را رنگ کند

2. اجازه دادم خانه ام را رنگ کند

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
769