گرامر افعال ing - دار (Gerund)

گرامر افعال ing - دار (Gerund)

در این پست در مورد افعال ing- دار (Gerund) صحبت خواهیم کرد که برای اتصال دو فعل به یکدیگر ، یکی از متداول ترین راه ها روش های زیر می‌باشند :

1. اضافه کردن ing به فعل دوم (gerund)

2. اضافه کردن to و آوردن شکل ساده فعل دوم (infinitive)

The teacher agreed to dismiss the class

معلم موافقت کرد تا کلاس رو تعطیل کند

I suggested going to the movies

پیشنهاد دادم که به سینما برویم

نکته مهم این است که افعال برای اتصال قوانین مشخصی نداشته و باید از منابع معتبر چک‌ شده و به خاطر سپرده شوند.
با توجه به مثال ها درمی‌یابیم که فعل agree که به معنی موافقت کردن است ، از افعال infinitive بوده و برای اتصال فعلی به این دسته باید بعد آن to اضافه کرده و سپس فعل را به صورت ساده بیاوریم.
فعل suggest که به معنی پیشنهاد کردن است ، gerund بوده و برای اتصال فعل به آن ، شکل ing دار فعل دوم را به آن اضافه میکنیم.
در این قسمت به gerund ها پرداخته و مهم ترین افعال مربوط به این دسته را مرور خواهیم کرد.
لیست معروف ترین افعال gerund به شرح زیر می‌باشد :

Enjoy لذت بردن

Like دوست داشتن

Adore بسیار دوست داشتن

Love عاشق چیزی بودن

Loathe از چیزی بیزار بودن

Hate از چیزی نفرت داشتن

Mind اهمیت دادن

Suggest پیشنهاد کردن

Stop متوقف کردن

Delay به تاخیر انداختن

Fancy علاقه داشتن 

Consider در نظر گرفتن

Admit اعتراف کردن

Miss از دست دادن

Involve تشکلیل شدن

Finish تمام کردن

Postpone به تعویق انداختن

Imagine تصور کردن

Avoid اجتناب یا دوری کردن

Deny انکار کردن

Risk ریسک کردن ، به خاطر انداختن

Practise تمرین کردن

Give up متوقف کردن

Put off به تاخیر انداختن

Carry on = go on ادامه دادن 

Keep / keep on ادامه دادن

Regret پشیمان بودن

Understand متوجه شدن

Burst out زدن زیر … ، شروع به کاری کردن

Appreciate تقدیر کردن ، ستایش کردن

Mention اشاره کردن 

 stand تحمل کردن / تحمل نکردن

Resist مقاومت کردن

مثال های متعدد :

I regret buying that car

از خریدن آن ماشین پشیمانم

I gave up trying

از تلاش کردن دست کشیدم

I risked losing my job

از دست دادن شغلم را به خطر انداختم ( شغلم را به خطر انداختم)

I love playing video games

من عاشق بازی های ویدیویی هستم

I hate being avoided 

بدم میاد ازم دوری کنم

I enjoy watching tv 

از تلویزیون تماشا کردن لذت می‌برم

They admitted robbing the bank

آنها به دستبرد زدن بانک ، اعتراف کردن

I finished cleaning the house

تمیز کردن خانه را تمام کردم

A challenging job involves dedicating your life

یک شغل چالش برانگیز ، شامل فدا کردن زندگی تان می‌شود

He denied doing that job

اون انجام دادن آن کار را انکار کرد

I kept thinking about my wife

به فکر کردن درباره همسرم ادامه دادم 

Do you mind opening the window

برایتان مشکلی داره اگه پنجره را باز کنید؟ مشکلی نداره اکه پنجره را باز کنید؟

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
1,128