افعال با to یا infinitive

افعال با to یا infinitive

همان‌ طور که پیشتر گفته شد برای اتصال افعال به یکدیگر و یا ناقص نماندن معنی شان نیاز به فعلی دیگر دارند که این امر در قالب ing و یا مصدر با to میسر می‌شود
نکته مهم اینکه بعد از to ، فعل به صورت ساده می آید.

در لیست زیر مهم ترین افعال با to و یا infinitive را مشاهده میکنیم :

advise نصیحت کردن

ask پرسیدن

encourage تشویق کردن

invite دعوت کردن

order سفارش دادن

persuade متقاعد کردن

remind یادآوری کردن

tell گفتن

warn هشدار دادن

arrange ترتیب دادن

attempt تلاش کردن

fail موفق نشدن

help کمک کردن

manage مدیریت کردن

tend گرایش داشتن

try تلاش کردن

want خواستن

choose انتخاب کردن

decide تصمیم گرفتن

expect انتظار داشتن

forget فراموش کردن

hate متنفر بودن

hope امیدوار بودن

intend قصد داشتن

learn یاد گرفتن

like دوست داشتن

mean منظور داشتن

plan برنامه ریزی کردن

prefer ترجیح دادن

remember به یاد آوردن

would like دوست داشتن 

would love دوست داشتن

promise قول دادن

refuse رد کردن

expect انتظار داشتن

intend قصد داشتن

prefer ترجیح دادن

allow اجازه دادن

enable توانمند کردن

force مجبور کردن

get مجبور کردن

teach درس دادن

مثال های متعدد :

I decided to talk to my son

تصمیم گرفتم با پسرم حرف بزنم

This plan enabled us to design better curricula

این برنامه ما را قادر ساخت تا مواد درسی بهتری را طراحی کنیم

She hopes to play an important role

او امیدوار است تا نقش مهمی را ایفا کند

They invited us to come over to the party

آنها مارا دعوت کردند تا به مهمانی بیاییم

I forgot to set the alarm

فراموش کردم که آلارم را تنظیم کنم

We managed to give the best material to our students 

ما موفق شدیم که بهترین محتوا را به دانش آموزانمان ارائه دهیم

My mother reminded me to buy some bread

مادرم به من‌ یادآوری کرد تا مقداری نان بخرم

They refused to take our offer 

آنها از قبول پیشنهاد ما امتناع کردند

I intended to drop by my grandpa's house

قصد داشتم به خونه پدربزرگم سر بزنم

I want to choose the red car

میخواهم ماشین قرمز را انتخاب کنم

I expected them to be more active

ازشون انتظار داشتم که فعال تر باشند

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
8,144