جمله واره اسمی Noun Clause

جمله واره اسمی Noun Clause

در این پست میخواهیم در مورد جمله واره اسمی Noun Clause در زبان انگلیسی با شما صحبت کنیم پس با ما همراه باشید تا این گرامر کاربردی را نیز فرا بگیرید

انواع جمله واره Clause :

جمله واره دارای یک فعل و فاعل بوده و دارای سه نوع می‌باشد:

1. جمله واره اسمی Noun Clause

2. جمله واره وصفی Adjective Clause

3. جمله واره قیدی Adverb Clause

جمله واره اسمی :

این‌ نوع جمله واره نقش اسم را بازی کرده و همواره مستقل است. این نوع جمله واره می‌تواند هم جای فاعل و هم جای مفعول بیاید.

What he discovered was so important

آنچه‌ او کشف کرد بسیار مهم بود ( جمله واره اسمی در نقش فاعل )

I liked what he discovered

آنچه او کشف کرد را دوست داشتم ( جمله واره اسمی در نقش مفعول )

نکته مهم: جمله واره های اسمی می‌توانند با یکی از کلمات زیر شروع شوند:

That که 

Who کسی که 

Whom کسی را که

Which آنچه ، که

What که ، آنچه

Whoever هر کسی که

Whichever هرآنچه که

Whatever هر آنچه که

How چگونه

Whose مال چه کسی

If آیا

Whether آیا

Where جایی که

When وقتی کع

wherever هرجا که 

Whenever هر وقت که

مثال های بیشتر : 

I don't know how she discovered that

نمیدانم او ، آن را چطور کشف کرد

I liked what he wrote

چیزی که نوشت را دوست داشتم

I'm not sure whose book it is 

مطمئن نیستم این کتاب چه کسی هست

The man realized that I'm was a stranger

مرده فهمید که من یک غریبه بودم

He wonders if / whether they will come

او نمی‌داند که آیا آن ها خواهند آمد یا نه

I didn't know how it worked

نمی‌دانستم که آن چگونه کار می‌کرد.

کلام آخر :

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
2,715